0%

Zvyšujeme školskú úspešnosť

(v rámci projektu spolufinancovaného z ESF a EFRR na základe
Operačného programu Ľudské zdroje.)

2020-2021

Projekt s názvom Podpora vzdelávacích aktivít zameraných na zlepšenie školskej úspešnosti v OZ TEAM sa zameriava na podporu zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov,  podporu pedagogických a odborných zamestnancov a profesijných a dobrovoľných pracovníkov s mládežou.  Cieľom je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

Prečo vznikol?

Pretože nie všetci žiaci majú rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a šancu získať praktické kompetencie pre ich budúcnosť. Mnohým chýbajú komunikačné zručnosti či skúsenosťou s prácou v tíme, preto sa nedokážu v školskom kolektívne presadiť a dostať sa k rovnakým príležitostiam. Vďaka nášmu projektu však žiakom pomôžeme prekonať komunikačné či sociálne bariéry, naučíme ich pracovať v skupine, efektívne plánovať svoje vzdelávanie a lepšie sa uplatniť na trhu práce.

Ako prebieha?

Naše vzdelávacie aktivity sú zamerané pre jednotlivé cieľové skupiny. Učiteľom pomáhame objavovať inovatívne metódy a techniky vzdelávania, vedieme ich k tomu ako na hodine zaujať rôzne typy osobností žiakov. Okrem učiteľov v projekte podporujú žiakov aj dobrovoľníci a pracovníci s mládežou, ktorí si osvoja základy mentoringu, koučingu a leadershipu. Žiaci si zas vďaka aktivitám rozvinú svoje osobné aj sociálne kompetencie a naučia sa efektívne učiť.

Čo ponúka?

Žiakov na začiatku a na konci čaká zážitková Expedícia „Soft skills“, na ktorej si budú trénovať techniky aktívneho počúvania, zásady ústneho prejavu ako aj kooperáciu v tíme. Počas projektu absolvujú 4 bezplatné doučovania. Každý zo zapojených učiteľov získa svojho osobného mentora, s ktorým môže 4x konzultovať svoj prístup k žiakom. Pre dobrovoľníkov sme pripravili spoločné sústredenie, aby si osvojili potrebné zručnosti. Projekt vyvrcholí lokálnymi záverečnými konferenciami v každom regióne.

Vďaka komu sa projekt realizuje?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálného fondu a Európskeho fondu regionálného rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
2020

Rok vzniku

3

Počet škôl

60

Počet mentorov